top of page
Top

אפוטרופסות

כאשר אדם אינו מסוגל לדאוג לענייניו הגופניים ו/או הרכושיים או שאינו מסוגל להבין משמעות פעולות מסויימות, ניתן להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס אשר יפעל במקומו.

 

מיהו אפוטרופוס:

אדם ו/או גוף משפטי אשר מקבל אישור מבית המשפט להיות ממונה (אחראי) על ענייניו של אדם אחר.

 

מיהו קטין:

אדם אשר טרם מלאו לו 18 שנה.

 

מיהו חסוי:

אדם אשר בית המשפט מינה לו אפוטרופוס.

כיום המונח "חסוי" בוטל והוא הוחלף במונח "אדם אשר מונה לו אפוטרופוס".

מיהו פסול דין:

אדם אשר סובל ממחלת נפש ו/או מליקוי בשכלו אשר בגינם אין הוא  מסוגל לדאוג לענייניו ויש צורך באפוטרופוס אשר יוכל לדאוג כי עינייניו יתנהלו בצורה טובה.

במקרה שכזה בית המשפט רשאי להכריז עליו כפסול דין, משמעות הדבר כי כל פעולה משפטית ו/או רפואית יש לקבל את ההסכמה לפעולה מאת נציגו, להלן האפוטרופוס, ולעיתים אף את אישורו של בית המשפט לפעולה.

 

הכרזה על אדם כפסול דין תתבצע רק לאחר שבית המשפט יגיע לכלל מסקנה כי זו התוצאה ההכרחית בכדי לדאוג לאינטרסים של אותו אדם. כאשר מתקיים הליך שכזה הרי שאותו אדם אשר רוצים להכריז על כפסול דין יכול להתנגד להליך.

 

יש להדגיש כי לא כל הפרעה בשיפוט ובשיקול הדעת בהכרח תוגדר כמחלת נפש ו/או ליקוי שכלי המצריכה התערבות.

 

 

בית המשפט יכול לבטל את הכרזת הפסלות אם ימצא כי ההכרזה לא הייתה מוצדקת או שהתנאים להכרזה חדלו מלהתקיים.

 

פעולה שביצע פסול דין בטרם הוא הוכרז ככזה על ידי בית המשפט, הינה פעולה משפטית תקפה, אלא אם נקבע אחרת. 

ביצוע פעולות משפטיות ע"י פסול דין

ביצוע פעולות משפטיות ע"י פסול דין

לאפוטרופוס אשר התמנה ע"י בית המשפט הסמכות היחידה לאשר כל פעולה משפטית של פסול דין.

ההסכמה של האפוטרופוס יכולה להינתן לפני הפעולה, במהלכה ואף בדיעבד, והכול בכפוף לסוג הפעולה ולסעיפי החוק החלים עליו באותה עת.

הסבר נוסף ניתן לקרוא בהמשך דף זה.

בקשתך נשלחך, תודה

לתאום פגישת ייעוץ ראשונית ללא התחייבות, השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מי יכול לשמש כאפוטרופוס

מי יכול לשמש כאפוטרופוס

לתפקיד האפוטרופוס יכול להתמנו אחד מאלה: יחיד, תאגיד, האפוטרופוס הכללי, ועדת אפוטרופסות לנפגעי השואה שתורכב מנציג משרד הבריאות ונציג גוף המטפל בעניני נפגעי השואה.

מי רשאי להגיש בקשה למינוי

מי רשאי להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס

בקשה למינוי אפוטרופוס לאדם יכול שתוגש בידי בן זוגו או קרובו של אותו אדם או בידי היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו.

קבלת הסכמת האפוטרופוס למינוי

קבלת הסכמת האפוטרופוס לקבלת המינוי

אפוטרופוס ימונה רק אם הסכים לכך, היות והתפקיד דורש מחויבות ואחריות רבה, לא ניתן לכפות מינוי זה על מי אשר אינו מעוניין בכך.

תפקיד האפוטרופוס

תפקיד האפוטרופוס

על האפוטרופוס לברר את רצונו וצרכיו של האדם ולסייע לו בטיפול בענייניו בהתאם לכתב המינוי מאת בית המשפט.

עליו לפעול במסירות ובנאמנות, ולשים לנגד עיניו את טובתו של האדם, רצונו ושמירת כבודו.

ככל שהדבר אפשרי בנסיבות העיניין, על האפוטרופוס לשמוע את דעת החסוי ולהתייעץ עמו בכל עניין הנוגע לו ולרכושו, למסור לו מידע הנוגע אליו בשפה המובנת לו.

על האפוטרופוס לפעול ככל האפשר, בשיתוף פעולה עם בני משפחה וחברים הקרובים לאדם ועם גורמי טיפול.

אפוטרופוס לענייני רכוש

אפוטרופוס לענייני רכוש

על האפוטרופוס לרכוש לשמור על נכסי האדם, לנהל אותם ולדאוג לפיתוחם.

בין יתר תפקידיו עליו לפעול למיצוי זכויותיו הכלכליות של האדם.

לדוגמא:  במקרה בו האדם זכאי לקצבה מטעם הביטוח הלאומי, על האפוטרופוס לפעול לקבלת הקצבה.

 

יש להגיש לאפוטרופוס הכללי פרטה ודוחות תקופתיים בהתאם לחוק ולהנחיות שקבע, אף אם לא נשלחה דרישה להגשת הדיווח מטעם האפוטרופוס הכללי.

הדיווח מאפשר לאפוטרופוס הכללי לוודא שעניניו של האדם מטופלים כנדרש.

 

תיפקוד לא תקין של האפוטרופוס והעדר דיווח עלולים להביא לפנייה לבית המשפט ואף להחלפת האפוטרופוס.

אפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים

אפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים

אפוטרופוס הממונה על ענייניו האישיים של אדם אחר, אחראי לדאוג לעניינים שונים שאינם ניהול הרכוש והכספים, ובהם עניינים רפואיים, דאגה למקום המגורים, ביקור האדם וכל מה שנוגע למילוי רצונותיו, צרכיו ורווחתו.

 

במסגרת תפקידו, על האפוטרופוס לפעול למיצוי זכויותיו של האדם (זכויות לא כספיות).

לדוגמא: קבלת סיוע מביטוח לאומי, קבלת ציוד רפואי ללא עלות או בעלויות מופחתות ועוד.

פעולות המחייבות אישור מראש
סוגי העניינים שניתן לכלול בייפוי הכוח המתמשך

פעולות של אפוטרופוס אשר מחייבות אישור של בית משפט מראש

אומנם האופוטרופוס מוסמך לעשות פעולות רבות בשם החסוי כחלק ממילוי תפקידו אך ישנם מספר פעולות שעליו לקבל אישור מפורש של בית המשפט מבעוד מועד:  העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של נכסים, עסקה במקרקעין, המחאה או שיעבוד זכויות, השכרה שחוק שחוקי הגנת הדייר חלים עליה, פעילות בעיזבון לטובת החסוי, מתן תרומות מעל לסכום מסויים, מתן מתנות מעל לסכום מסויים, פעולות משפטיות מעל לשווי מסויים, פעילות בקופות גמל, מתן ערבות או הלוואה, התחייבויות עתידיות בנושאים מסויימים, כל פעולה אחרת אשר בית המשפט קבע בצו המינוי כטעונה אישור.

 

*במקרים מסויימים (מיוחדים) האפוטרופוס רשאי לבקש אישור בדיעבד לביצוע אותה פעולה.

תוקף המינוי

תוקף המינוי

אפוטרופוס יכול להתמנות באופן לתקופה מוגבלת או באופן קבוע, בהתאם למה שקבע בית המשפט בצו המינוי.

התייעצות האפוטרופוס

התייעצות האפוטרופוס

בכל עניין הקשור למילוי תפקידיו של האפוטרופוס ולפיקוח על האפוטרופסים שאין לגביו הסדר או הוראות בחוק, רשאי האפוטרופוס להתייעץ עם מערך הפיקוח באפוטרופוס הכללי וכן להגיש לבית המשפט בקשה למתן הוראות לגבי ביצוע תפקידיו.
הנחיות בעניין חובות ותפקידים

הנחיות בעניין חובות ותפקידי האפוטרופוס

סוגי מינוי נוספים

סוגי מינוי נוספים

מלבד מינוי אפוטרופסות קיימות אפשרויות נוספות למצבים בהם אדם יתקשה לקבל החלטות או לבצע פעולות בשל מצבו הגופני/מנטלי:

1. תומך החלטות: מינוי אדם אחר אשר ישמש ישמש מעיין יועץ ויעזור לאדם לקבל החלטות, אך לא יקבל אותן במקומו.

2. ייפוי כוח מתמשך: מתן ייפוי כוח מראש למיופה כוח אשר יקבל עבורו את ההחלטות, ניתן גם לקבוע גם באילו סוג החלטות הוא רשאי לטפל, למי הוא צריך לדווח ועוד.

*האמור באתר זה מהווה מידע כללי בלבד ואינו מחייב, אין לראות בו תחליף לייעוץ ו/או טיפול משפטי,

*הסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

bottom of page