top of page

שימוש בפטור (מס שבח) דירה יחידה של מוריש לפי סעיף 49ב(5) ע"י מוכר שהוא תושב חוץ

תושב חוץ אשר ירש דירה (או חלקה) בישראל ומבקש פטור דירה יחידה של מוריש לפי סעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין, לא יהיה זכאי לפטור של מוריש כל עוד לא המציא אישור משלטונות המס ממדינת תושבותו כי אין ברשותו דירה.


ע"פ ההחלטה, הקריטריון הנבדק הינו קיומה של דירה בבעלות מבקש הפטור במדינת התושבות, לכן, אין מניעה שלתושב החוץ יהיו דירות נוספות במדינות אחרות.


לדוגמא: תושב ארה"ב המבקש פטור דירה יחידה בישראל צריך להוכיח שאין לו דירה בארה"ב (מדינת התושבות) בכדי להיות זכאי לפטור, אך אין מניעה כי יחזיק דירות נוספות בשאר מדינות העולם. דירות אלו לא ימנעו ממנו להיות זכאי להשתמש בפטור שכן הן לא תחשבנה "דירות" לעניין החלטה זו.


העובדות:

1. המוכר הינו תושב חוץ אשר ירש חלק בדירת המגורים היחידה של אביו ז"ל (להלן: "המוריש") אשר היה תושב ישראל במועד פטירתו.

2. הזכויות נרשמו על שם המוכר מכח צו ירושה בלשכת רישום המקרקעין.

3. המוכר לא הגיש אישור בדבר העדר דירת מגורים במדינת תושבותו.

4. אילו היה המוריש עדיין בחיים ומוכר את דירת המגורים, היה המוריש פטור ממס בשל

המכירה.


פרטי הבקשה:

מבוקש כי בהתקיימות כל תנאי הפטור הקבועים בסעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג- 1963 (להלן: "החוק)", יראו את המוכר (היורש), שהינו תושב חוץ, כמי שיחול עליו הפטור כאמור במכירת זכויותיו בדירת המגורים.


החלטת המיסוי ותנאיה:

1. בהתאם להוראות סעיף 49א(א) לחוק, יראו תושב חוץ כמי שיש לו דירת מגורים במדינה שבה הוא תושב ,כל עוד לא המציא אישור משלטונות המס ממדינת תושבותו כי אין לו דירה כאמור.

2. בבחינת הוראות סעיף 49ב(5) לחוק ההתייחסות הינה ל"מוכר" אשר הינו בהתאם לסעיף 49א(א) לחוק תושב ישראל או תושב חוץ שאין בבעלותו דירת מגורים במדינת התושבות, ואזי תושב חוץ שהמציא אישור שאין לו דירת מגורים במדינת התושבות ,דינו כדין תושב ישראל לעניין סעיף זה ויתר סעיפי הפטור הקבועים בפרק חמישי 1 לחוק. תושב חוץ שיש בבעלותו דירת מגורים במדינת התושבות איננו זכאי לפטורים אלה.

3. בהתאם להוראות סעיף 49א(א) לחוק, יראו תושב חוץ כמי שיש לו דירת מגורים במדינה שבה הוא תושב, כל עוד לא המציא אישור משלטונות המס ממדינת תושבותו כי אין לו דירה כאמור.

4. בבחינת הוראות סעיף 49ב(5) לחוק ההתייחסות הינה ל"מוכר" אשר הינו בהתאם לסעיף 49א(א) לחוק תושב ישראל או תושב חוץ שאין בבעלותו דירת מגורים במדינת התושבות, ואזי תושב חוץ שהמציא אישור שאין לו דירת מגורים במדינת התושבות, דינו כדין תושב ישראל לעניין סעיף זה ויתר סעיפי הפטור הקבועים בפרק חמישי 1 לחוק. תושב חוץ שיש בבעלותו דירת מגורים במדינת התושבות איננו זכאי לפטורים אלה.


*המידע בהתאם להחלטת מיסוי מקרקעין מספר: 7701/21 מתאריך 06/12/2021.

7701-21-החלטת-מיסוי
.pdf
Download PDF • 261KB

*מומלץ להיוועץ/להסתייע בעו"ד לשם ביצוע פעילות זו.


תאריך עדכון: 09/12/2021

 

האמור באתר זה מהווה מידע כללי בלבד ואינו מחייב, אין לראות בו תחליף

לייעוץ ו/או טיפול משפטי, הסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

bottom of page