top of page

צמצום השימוש במזומן ודיווח על מקור הכספים לרכישת מקרקעין

עודכן: 10 ביולי 2019

מטרת החוק לצמצום השימוש במזומן היא לקבוע הגבלות על השימוש במזומן ובשיקים סחירים במטרה לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, והלבנת הון ומימון טרור.

החוק ייכנס לתוקפו ביום 1 בינואר 2019.


החוק מגביל את העסקאות לגביהן ניתן להעביר תשלום במזומן לעסקאות בהן מחיר העסקה הוא:

1. 11,000 ₪ - כאשר נותן או מקבל התשלום הינו עוסק

2. 50,000 ₪ - כאשר שני הצדדים לעסקה אינם עוסקים

3. 55,000 ₪ - כאשר אחד הצדדים לעסקה הוא תייר

4. 11,000 ₪ - לגבי קבלה או תשלום במזומן של שכר עבודה, תרומה, או הלוואה למעט

הלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח

5. 50,000 ₪ - לגבי קבלה או תשלום במזומן של מתנה.

6. עורכי דין ורואי חשבון לא יקבלו סכום במזומן, מעבר לסכומים הנקובים לעיל, כאשר הם נותנים שירות עסקי ללקוח, כהגדרתו בסעיף 8ב לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000.ההגבלות שנקבעו לשימוש במזומן לא יחולו בנוגע לקבלת מזומן על ידי רשויות המדינה שייקבעו על ידי שר האוצר, וכן עסקאות של תשלום במזומן בין קרובי משפחה כהגדרתם בחוק שאינו תשלום שכר עבודה.


בנוסף, כהוראת שעה לתקופה של שנתיים מיום פרסום החוק ברשומות, נקבע כי גם גמ"חים יהיו רשאים לתת הלוואות במזומן, בדומה לגופים פיננסיים מפוקחים.החוק קובע גם הגבלות על השימוש בשיקים והיסבם, הכוללות בין היתר:


1. איסור על הסבת שיק או על קבלת שיק מוסב בלי שפרטי המסב נקובים על השיק ("שיק

פתוח" או שיק "מוסב על החלק") כאשר מוסר השיק או מקבל השיק הוא עוסק.


2. איסור כאמור בשיק העולה על 5,000 כאשר מוסר ומקבל השיק אינם עוסק.


3. לבנק יהיה אסור לפרוע שיק ללא ששם הנפרע נקוב בו, או שיק מוסב שעולה על

10,000 ש"ח אם הוא הוסב יותר מפעם אחת (או פעמיים אם ההיסב השני הוא לגוף פיננסי

מפוקח), או אם לא נקובים בו שמות המסב והנסב ומספר הזהות של המסב.
החוק מעניק לרשות המיסים סמכויות פיקוח ואכיפה וכן קובע הוראות שונות שנועדו לאפשר את אכיפת החובות הקבועות בו, וביניהן הסמכת שר האוצר לקבוע כללים שיחייבו עוסקים בהחזקת אמצעי ייעודי המשמש לקריאת כרטיסי חיוב או סליקת אמצעי אלקטרוני אחר. בנוסף, החוק קובע חובה על עוסקים לתעד את אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם תשלום או קיבל תקבול וכן מטיל חובה על כל מי שרוכש זכויות במקרקעין לכלול בהצהרה המוגשת לפי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין פרטים לעניין אמצעי התשלום שבו ניתנה התמורה(מקור הכספים יהיה צריך להיות מגובה באסמכתאות).


בנוסף לכך, קובע החוק שיעורים של עיצומים כספיים שיוטלו על עוסקים וקנסות שיוטלו על מי שאינו עוסק במקרים שבהם הופרו הוראות החוק וההגבלות הקבועות מכוחן, וזאת בהתאם לשווי ההפרה. כמו כן, החוק קובע עבירה פלילית של מעשה מרמה שבוצע בניסיון להתחמק מהאיסורים הקבועים בחוק, שבצידה שלוש שנות מאסר.


החוק מחריג, לתקופה של שלוש שנים, מתחולת החוק עסקאות שבוצעו במזומן עם תושבי האזור או תושבי המועצה הפלסטינית. במקביל, קובע החוק מנגנון של דיווח על עסקאות אלו לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בסך של מעל 50,000 ש"ח.


המידע בהתאם להודעה מאת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מתאריך 25/03/2018


ניתן לבצע סימולאציה לסכום המירבי המותר לשימוש במזומן, בקישור הבא.


*מומלץ להיוועץ/להסתייע בעו"ד לשם ביצוע פעילות זו.


תאריך עדכון: 28/11/2018


 

האמור באתר זה מהווה מידע כללי בלבד ואינו מחייב, אין לראות בו תחליף

לייעוץ ו/או טיפול משפטי, הסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

Opmerkingen


Opmerkingen zijn uitgezet.
bottom of page