top of page
Top

הקמת חברה

הקמת חברה בישראל מתבצעת ע"י רישומה ברשם החברות.
הקמת חברה היא יצירת אישיות משפטית אשר יכולה לבצע כמעט כל פעולה משפטית שאדם פרטי יכול למעט מספר חריגים.


חברה הינה אישיות משפטית עצמאית אשר נפרדת מבעליה ומנהליה.
 

חלק גדול מן החברות הינם חברות בערבון מוגבל, ומשום כך הם מחוייבות להוסיף לשמן את ראשי התיבות: בע"מ, זאת בכדי ל"הודיע" לכל הגופים אשר מתקשרים עימם בפעילות עיסקית כי הבעלים של החברה אינם צד לחובות/התחייבויות החברה במידה ויהיו כאלו מעבר להתחייבותם כפי שהיא באה לידי ביטוי בערך הנקוב של מניות החברה.
 

זוהי הסיבה מדוע בנקים בדרך כלל מתנים מתן אשראי לחברה רק בכפוף לערבות אישית של הבעלים.

סוגי חברות ותנאים להקמתם

סוגי חברות ותנאים להקמתם

חברת יחיד
חברה פרטית בבעלות בעל מניות יחיד, שהוא גם הדירקטור היחיד בחברה.

חברת פרטית
חברה בבעלות בעל מניות אחד או יותר.

תנאים עקריים להקמת החברה(לא רשימה סגורה)

  • המבקש לא הוכרז כחייב מוגבל באמצעים.

  • פושט רגל אינו.

  • אינו רשום כדירקטור או בעל מניות בחברה מפרת חוק.

הסבר נוסף ניתן לקרוא בהמשך דף זה.

בקשתך נשלחך, תודה

לתאום פגישת ייעוץ ראשונית ללא התחייבות, השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

ארבע נקודות שעל חברה לכלול בתקנון

4 נקודות שעל כל חברה לכלול בתקנון

החוק קובע כי קיימים 4 נקודות שעל כל  חברה חייבת לכלול בתקנונה:

1. שם החברה

שם החברה יכול להיות כל שם ובתנאי שלא יהיה בעל שם דומה או זהה לחברה אחרת בישראל או בשם אשר יש לו סימן מסחר רשום, באופן העלול לגרום להטעיה ופגיעה בזכות הקניינית של אותה החברה אשר מחזיקה באותו שם ו/או סימן מסחרי.
כמו כן אין להשתמש בשם אשר עלול לפגוע ברגשות ו/או בתקנת הציבור.
לרשם קיימת אפשרות לא לקבל את שם החברה ו/או להורות על שינוי השם.
 


2. מטרות החברה
לרוב, חברות מחליטות שמטרתן היא "לעסוק בכל עיסוק חוקי", ניסוח זה מאפשר להן לפעול בגמישות וללא הגבלה תקנונית, יחד עם זאת התקנון יכול לקבוע שהחברה תפעל למטרות מסוימות (לדוגמה: עיסוק ביבוא), במקרה כזה, כל פעולה אחרת הינה אסורה ותחשב כחריגה ממטרות החברה, כמו כן פעולה שכזו תהיה חסרת תוקף כלפי החברה, אלא בהתקיים תנאים מסוימים.3. הון המניות הרשום

סך כל הון המניות אשר החברה מוסמכת להנפיק (כוח ההנפקה שייך לדירקטוריון).
מסגרת ההון הרשום קובעת לחברה מהו היקף ההון שהיא מוסמכת לגייס, מבלי שתצטרך לבקש את אישורה של האסיפה הכללית.
הגדלתו או הקטנתו של ההון הרשום בחברה יכולה במקרים מסויימים לשמש כטקטיקה בידי בעלי השליטה לשנות את מערך הכוחות בתוך בחברה, מצד שני לעיתים הצורך להגדיל את ההון הרשום נדרש לשם גיוס כסף עבור ביצוע התרחבות, השקעות וכדומה.

 


4. אופן הגבלת האחריות

האם החברה היא בערבון מוגבל(בע"מ) או לא.
כאשר החברה היא בערבון מוגבל משמעות הדבר כי במידה והחברה תהייה חייבת כספים הרי שבעלי החברה יהיו צד נפרד לחוב זה ולא יוכלו לדרוש מהם לשאת בתשלומי החוב, אלא במקרי קיצון במסגרת "הרמת מסך", הליך אשר מתבצע רק דרך בית המשפט.

חברה בע"מ מהווה למעשה הגנה משפטית לבעלי החברה, כאשר תובעים את החברה בעלי החברה הינם מחוץ לתמונה שכן החברה הינה יישות משפטית עצמאית נפרדת.

בנוסף, רוב החברות נוהגות לכלול בתקנונן פרטים רבים אחרים אשר באים להסדיר את אופן פעולת החברה ויחסיה עם בעלי המניות השונים.
 

לדוגמא:

מהן הזכויות הצמודות לכל מניה.

כיצד מתבצעת הצבעה באסיפה הכללית.

מה דירקטורים יהיו, מאיזה סוג וכיצד יש למנות אותם, או לשחרר אותם מתפקידם.

כיצד יפעל הדירקטוריון ומהם סדרי ההצבעה בישיבותיו.

אופן משלוח ההודעות.

כללים בדבר תשלום דיווידנדים.


 


במידה והחברה לא כללה הוראות נוספות (מעבר ל-4 הנדרשות) בתקנון אזי הוראות ברירת המחדל שבחוק החברות או בדינים אחרים בהתאם למצב המשפטי שיחול באותה עת יכנסו לתוקף.


לדוגמא:

כאשר התקנון לא קובע מהו הרוב הדרוש לקבלת החלטות באסיפה הכללית אזיי תחול ההוראה כי החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל וכדומה.

*האמור באתר זה מהווה מידע כללי בלבד ואינו מחייב, אין לראות בו תחליף לייעוץ ו/או טיפול משפטי,

*הסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

bottom of page