top of page
Top

פירוק חברה

פירוק הינו הליך אשר תכליתו כינוס נכסיה של החברה, מימושם וחלוקת תמורתם בין נושי החברה, בהתאם לסדר הקדימות הקבוע בדין ובתקנון החברה.


לצורך ביצוע ההליך מתמנה מפרק, אשר לו מוקנות סמכויות הדירקטוריון, תפקידו הוא לכנס את נכסיה של החברה ולנהל אותם במטרה להביא למכירתם ולפירעון חובות לנושי החברה.
 

פירוק מרצון

פירוק מרצון

חברה רשאית לקבל החלטה להתפרק מרצונה.

כאשר החברה הינה בעלת כושר פרעון (יכולה לשלם את כל חובותיה) אזיי בעלי החברה רשאים ליזום את פירוק החברה.

 

בכדי להתחיל בפירוק מרצון נדרשת החלטה של האסיפה הכללית.

בעלי המניות ממנים את המפרק והוא שלוח של החברה אשר אינו נתון לפיקוח ישיר של בית משפט.
במידה והחברה אינה בעלת כושר פרעון הדין נוטה להקנות את אופן ניהול הפירוק בידי הנושים("אספת נושים").

 

בהליכי פירוק מרצון המפרק, בעלי מניות והנושים רשאים לפנות לבית המשפט בבקשה שיחליט בכל שאלה הנובעת מן הפירוק.

הסבר נוסף ניתן לקרוא בהמשך דף זה.

בקשתך נשלחה, תודה

לתאום פגישת ייעוץ ראשונית ללא התחייבות, השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

פירוק בידי בית המשפט

פירוק בידי בית המשפט

הכונס הרשמי מתוקף תפקידיו מעורב אך ורק בפירוק שנעשה על ידי בית המשפט. פירוק זה במרבית המקרים הינו הליך אשר נכפה על החברה מחמת חדלות פירעונה, אך יכול גם שינבע מיוזמה של ההחלטת ההחברה להתפרק בידי בית המשפט.

העילות לפירוק

העילות לפירוק

א. העילה העיקרית והרווחת ביותר היא כאשר החברה חדלת פירעון, חברה תיחשב חדלת פירעון בהתקיימות אחד

מן הבאים:

1. לחברה חוב אשר הגיע זמן פרעונו כלפי נושה בסכום העולה על 5 שקלים, אשר נמסרה לחברה דרישה לתשלומו מאת הנושה והחברה לא ענתה לדרישה זו תוך 3 שבועות לא שילמה את החוב ו/או הגיע להסדר מספק מול הנושה.

2. צו הוצאה לפועל או צו בית משפט לטובת נושה של החברה - שלא קוים כולו או מקצתו.

3. הוכח להנחת דעתו של בית המשפט שאין ביכולתה של החברה לשלם חובותיה.


ב. החברה קיבלה החלטה מיוחדת על פירוקה בידי בית המשפט. החלטה מיוחדת הינה החלטה שהתקבלה ברוב

    של 75 אחוזים מחברי שנכחו באסיפה הכללית, ואשר ניתנה הודעה על קיומה של האסיפה הכללית 21 יום

    מראש.


ג. החברה לא התחילה את עסקיה בתוך שנה מיום שהתאגדה או הפסיקה את פעילותה למשך שנה.


ד. בית המשפט סבור שמן הצדק והיושר שהחברה תפורק. מדובר במקרים בהם מטרת החברה אינה חוקית או

    שקיים חשש לביטחונה של המדינה. גם סיכסוךבין בעלי המניות הינו עילה לפירוקה כאשר לדעת בית המשפט

    לדעת פירוקה של החברה הינו סעד הכרחי בנסיבות העניין.

*האמור באתר זה מהווה מידע כללי בלבד ואינו מחייב, אין לראות בו תחליף לייעוץ ו/או טיפול משפטי,

*הסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

bottom of page