top of page

ייפוי כוח מתמשך גובר על בקשה למינוי אפוטרופוס

תקציר,

בניו של מר א' ביקשו להתמנות כאפוטרופוסים לגוף ולרכוש לאביהם ובקשתם התקבלה במעמד צד אחד.


האפוטרופוס הכללי הודיע לבית המשפט כי מר א' חתם על יפוי כוח מתמשך ומנגד מר א' בעצמו התנגד לבקשת המינוי אך בית המשפט למשפחה לא קיבל את התנגדותו.


מר א' ערער על ההחלטה לבית המשפט המחוזי ובית המשפט קיבל את הערעור וקבע כי יפוי כוח מתמשך גובר על בקשה למינוי אפוטרופסות כאשר הדבר מתייחס לאותם עניינים שלשמם התבקש בית המשפט למנות לו אפוטרופוס.

צו האפורופסות בוטל.רקע עובדתי ,

ברקע הדברים בקשת בניו של מר א' להתמנות כאפוטרופוסים לגוף ולרכוש לאביהם.

ביום 18.11.18 ניתן במעמד צד אחד בבית המשפט למשפחה צו כמבוקש, ולפיו מונו המבקשים כאפוטרופוסים לגוף ולרכוש לאביהם מר א'. למחרת הגיש ב"כ האפוטרופוס הכללי הודעה לבית המשפט ולפיה מר א' חתם על ייפוי כוח מתמשך שהופקד ביום 6.6.18 ולפיו מונו שניים מהמבקשים כמיופה כוח מתמשכים עבור מר א', הן לענייני גוף, הן לענייני רכוש ועניינים אישיים.


למרות הודעת האפוטרופוס הכללי בית המשפט לא מצא לנכון לשנות את החלטתו ביחס לבקשת מינוי האפוטרופסות וגם בקשתו של מר א' לבטל את המינוי בהיותו צלול וכשיר וכאשר לטענתו אין כל צורך במינוי האמור נדחתה.


מר א' ערער על ההחלטה לבית המשפט המחוזי.דיון והכרעה,


בית המשפט קבע כי אפוטרופוס וייפוי כוח מתמשך הם מוסדות שאינם יכולים להתקיים זה בצד זה.


תיקון מס' 18 קובע כי יש להימנע ממינוי אפוטרופוס כאשר הופקד ייפוי כוח מתמשך.

אם הוגשה בקשה למינוי אפוטרופוס, והופקד ייפוי כוח מתמשך – ייפוי הכוח גובר.

מרגע שהיה ברור כי מר א' חתם על יפוי כוח מתמשך, היו צריכים ללכת בנתיב שמתווה סעיף 33א(א)(2) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ולהגיש בקשה להפעלת ייפוי הכוח המתמשך בצירוף חוות דעת ערוכה כדין.


על בית משפט שהוגשה לו בקשה למנות לאדם אפוטרופוס, להעביר את הבקשה בראש ובראשונה לתגובת האפוטרופוס הכללי. האפוטרופוס הכללי יבדוק ויודיע לבית המשפט אם אותו אדם הפקיד ייפוי כוח מתמשך המתייחס לאותם עניינים שלשמם התבקש בית המשפט למנות לו אפוטרופוס


שגה בית המשפט למשפחה בהחלטתו כאשר נתן צו למינוי אפוטרופוס במעמד צד אחד וכן כאשר דחה את בקשתו של מר א' לבטל את מינוי האפוטרופסות מבלי שקיים דיון והתרשם באופן בלתי אמצעי ממר א'.


מיד עם קבלת הודעת האפוטרופוס הכללי כי מר א' חתם על ייפוי כוח מתמשך, היה על בית המשפט למשפחה לשנות את הדרך בה נותב התיק ולדון בעניין על פי התיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, בראש ובראשונה לדרוש ולקבל חוות דעת ערוכה כדין ולשמוע את מר א' עצמו.

לפיכך בהסכמת הצדדים צו אפוטרופסות בוטל.

בית המשפט חוזר ומבהיר כי לא ימנה אפוטרופוס לאדם אם הופקד אצל האפוטרופוס הכללי ייפוי כוח מתמשך לגבי אותם עניינים שלגביהם מתבקש המינוי.


פסק דין זה מבהיר בצורה ברורה כי, כפי שאנו מקדשים את צוואתו של אדם לאחר מותו, כך עלינו לקדש את רצונו של אדם כפי שהוא הביאם לידי ביטוי בעת עריכת ייפוי כוח מתמשך.רמ"ש 21463-01-19 א' ואח' נ' היועץ המשפטי

מתאריך: 07/02/2019

תאריך עדכון: 15/02/2019


 

האמור באתר זה מהווה מידע כללי בלבד ואינו מחייב, אין לראות בו תחליף

לייעוץ ו/או טיפול משפטי, הסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page