top of page

הגבלות על שימוש בצ'קים - החוק לצמצום השימוש במזומן

עודכן: 17 באפר׳ 2020


החל מ 1 ביולי 2019 נכנסו לתוקף הגבלות חדשות בנוגע לפירעון שיקים על ידי הבנקים.


הגדרות:


שיק פתוח / על החלק - שם המוטב (מקבל השיק - "שלמו ל" "PAY TO") לא מולא.

שיק סחיר - לא מוטבע עליו "למוטב בלבד".

שיק מוסב - שיק סחיר שהועבר לאדם/עוסק אחר, שאינו צד לעסקה.

מסב - האדם אשר קיבל את השיק וכעת מעביר אותו לאחר (פרטי או עוסק).

נסב - מי שמקבל את השיק מן המסב.


הכללים החדשים:


*ניתן להמשיך ולעשות שימוש בפנקסי השיקים הישנים ובלבד שתישמר הקפדה על רישום הפרטים הדרושים בגב השיק בהתאם לכללים החדשים.

1. שיק שמוטבע עליו "למוטב בלבד" אינו סחיר ולא יכול להיות מוסב.

2. בין אנשים פרטיים אסור לתת/לקבל שיק פתוח שסכומו מעל ל- 5,000 ש"ח.

3. אסור לעוסק לתת/לקבל שיק פתוח בכל סכום.

4. אסור לאדם פרטי לתת לעוסק שיק פתוח בכל סכום.

5. אסור להסב שיק מבלי לציין בגב שיק את שמות המסב והנסב , וכן את תעודת הזהות של המסב.

6. תאגיד בנקאי, בנק הדואר, או בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי לא יורשה לפרוע שיק אשר:

א. שם הנפרע אינו נקוב בשיק (שיק פתוח)

ב. סכומו מעל 10,000 ₪ והוא הוסב יותר מפעם אחת(למעט חריגים כגון תאגידים בנקאיים, בנק דואר ובעלי רישיון למתן שירותים פיננסיים).

ג. סכומו מעל 10,000 ₪ ולא נקובים בו שם המסב ומספר זהותו של הנסב.

המידע בהתאם להודעה מאת בנק ישראל ורשות המיסים מתאריך 13/06/2019תאריך עדכון: 17/04/2020


 

האמור באתר זה מהווה מידע כללי בלבד ואינו מחייב, אין לראות בו תחליף

לייעוץ ו/או טיפול משפטי, הסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page