top of page

רשות המסים מקלה את תהליך פיצול שבח מקרקעין בין בני זוג

עודכן: 14 ביוני 2019

עד לאחרונה, כאשר בני זוג מכרו זכות במקרקעין, שלשניהם חלקים שווים בה, משרדי מיסוי מקרקעין ביצעו לבני הזוג חישוב אחד של השבח והמס לתשלום. אולם, ישנם מקרים בהם בני זוג מעוניינים לערוך חישוב נפרד על הכנסתם משבח מקרקעין בהתאם לחלקם בנכס.


הדבר התאפשר באמצעות הדוח השנתי למס הכנסה, בו יכלו לבקש לפצל את השבח ולחשב את המס היחסי של כל אחד מהם. אך קודם לכן היה עליהם  לפנות למשרדי מיסוי מקרקעין כדי שיערכו להם שומה נפרדת.


רשות המסים שינתה לאחרונה את תהליך פיצול שבח בין בני זוג, כך שבני זוג המגישים בקשה לפיצול השבח בדוח השנתי שלהם למס הכנסה לא צריכים לפנות קודם לכן למשרדי מיסוי מקרקעין.


עם שינוי תהליך פיצול שבח בין בני זוג, ההליך פשוט יותר. כשבני זוג יבקשו לפצל שבח, אם במדובר במכירת זכות במקרקעין שהוחזקה על ידם בחלקים שווים, יפצלו משרדי מס הכנסה את השבח לחלקים שווים. ואם הם החזיקו בחלקים שאינם שווים, משרדי מיסוי מקרקעין יבצעו את פיצול השבח לפי החלק היחסי שלהם כבר בשלב עריכת השומה. 


הרשות אף שדרגה לטובת העניין את שאילתת עזר למייצגים, המציגה את ריכוז עסקאות השבח של הלקוח. בעסקאות בהן ניתן לפצל שבח בין בני הזוג יופיע טור נוסף שכותרתו "ב.ז" וליד העסקה המתאימה יופיע סימון כוכבית (*). במקרים בהם לא מופיע הסימון, ניתן לשדר רק עסקה אחת, לכל שומה במיסוי מקרקעין.

*בהתאם להודעה מאת רשות המיסים מתאריך: 05/06/2018


*מומלץ להיוועץ/להסתייע בעו"ד לשם ביצוע פעילות זו.


תאריך עדכון: 11/06/2018

 

האמור באתר זה מהווה מידע כללי בלבד ואינו מחייב, אין לראות בו תחליף

לייעוץ ו/או טיפול משפטי, הסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page