top of page

הקלות בירוקרטיות ברישום עיסקאות מכר/חכירה בהן רשות מקרקעי ישראל הינה צד לשטר

האגף לרישום והסדר מקרקעין, הודיע כי החל מתאריך 01.12.2018 נכנסה לתוקף הנחיה חדשה אשר מקלה בצורה משמעותית את הליך הרישום בפנקסי המקרקעין של עסקאות במקרקעי ישראל.


בעבר בעת רישום הזכות בפנקס רישום המקרקעין נדרש הבעלים/החוכר הנוכחי להציג בפני רשם המקרקעין את אישורי המיסים (מס שבח ומס רכישה) אשר ניתנו לגבי העסקאות בקרקע.


כעת במצב החדש, בעלי זכויות אשר רכשו זכות אשר במקור נרכשה מרשות מקרקעי ישראל וכעת מבקשים לרשום את העסקה בפנקסי המקרקעין, לא יידרשו להציג אישורי מיסים (מס שבח ומס רכישה), למעט הסייגים הבאים:


א. אישורי מס שבח ומקרקעין:

ככל שייש שיעבוד שרשום לטובת רשות המיסים, לא ניתן יהיה לבצע את העיסקה ללא אישור רשות המיסים או מחיקת השיעבוד.


ב. אישורי מס רכוש:

בעת ביצוע עסקה בזכויות במגרש, שלא בוצעה בהן עסקה לאחר 01/01/2000, יש להמציא ללשכת רישום המקרקעין אישור היעדר חובות למס רכוש, כתנאי לביצוע העיסקה.


ג. אישוריי עירייה:

מאחר שאישורי העירייה מוגבלים בתוקפם, נדרשת המצאת אישור עירייה תקף שבו מצויין שמו של רוכש הזכות בהתאם לשטר.


*המידע בהתאם להודעה מאת אגף רישום והסדר מקרקעין מתאריך 07/11/2018

*מומלץ להיוועץ/להסתייע בעו"ד לשם ביצוע פעילות זו.


תאריך עדכון: 02/12/2018

 

האמור באתר זה מהווה מידע כללי בלבד ואינו מחייב, אין לראות בו תחליף

לייעוץ ו/או טיפול משפטי, הסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page