top of page

האם סדר רכישת דירות משפיע על קביעת מס הרכישה ?

תקציר,


מדובר במחלוקת אשר הונחה לפתחה של ועדת הערר אשר נסבה על פרשנותם של סעיפים 9(ג1ג)(4)(א) וסעיף 49ג(3) לחוק מיסוי מקרקעין.


השאלה המשפטית אשר הועמדה לבחינה הינה: האם בעלים של מלוא הזכויות בדירת מגורים זכאי להקלה במס רכישה הניתנת לדירה יחידה, בעת רכישת חלק בדירה נוספת שאינו עולה על שליש ממנה ?


ועדת הערר צידדה בעמדת מנהל מיסוי מקרקעין: בעלים של מלוא הזכויות בדירת מגורים איננו זכאי להקלה במס רכישה הניתנת לדירה יחידה, בעת רכישת דירה נוספת שאינה עולה על שליש ממנה.
רקע עובדתי ,


בתאריך 2.5.2004 רכשה גב' טהרלב דירת מגורים.


בתאריך 3.2.2019 רכשה גב' טהרלב זכויות בדירת מגורים נוספת כאשר שיעור בעלותה בדירה הנוספת היה 20% בלבד.


בתאריך 21.2.2019 הוגש דיווח למיסוי מקרקעין על רכישת החלק בדירה הנוספת תוך חישוב מס רכישה בגינו לפי מדרגות המס המקלות החלות ברכישת דירת מגורים יחידה.


בתאריך 27.2.2019 הוציא מיסוי מקרקעין שומת מס רכישה לפיה שיעור מס הרכישה החל בגין רכישת החלק בדירה הנוספת (20%) כאשר הוא מחושב לפי מדרגות המס הרגילות החלות על דירה נוספת.טענות הגב' טהרלב:

רכישת הדירה השנייה מזכה פטור ממס רכישה עבור רכישת החלק (20%) מן הנכס שכן סדר הרכישה של הנכסים לא אמור להשפיע על חישוב המס כל עוד היחיד מחזיק דירה יחידה ועוד חלק מדירה שאינו עולה על שליש.טענות מנהל מיסוי מקרקעין:

תכלית החקיקה הספציפית בנושא הייתה לתת הקלה במס רכישה רק במקרים בהם אין מדובר ברכישה של דירה שנייה, אלא רק עבור רכישת דירת מגורים ראשונה אשר יכולה לשמש את הרוכש למגורים.

אין כל מניעה כי סדר רכישות שונה של דירות המגורים(או חלקם) יכתיב תוצאה שונה.
דיון והכרעה,


רק סדר רכישות מסוים, כלומר, רכישת/ירושת חלק בדירה שאינו עולה על שליש ממנה תחילה ולאחר מכן רכישת דירה נוספת, הוא המבטיח את מתן ההקלה במס רכישה לדירה יחידה ברכישת הדירה הנוספת.


סדר הרכישות הוא המבחן לזכאות בהטבת מס רכישה ולא התוצאה הסופית, שכן תכלית ההטבה במס רכישה עבור רכישת דירה יחידה כמו גם תכלית הפטור ממס שבח למי שמוכר את דירתו היחידה, הינה להקל על מי שרוכש דירה, שאינה לצורכי השקעה, אלא לצורך שימוש פרטי למגורים.


כאשר יש בבעלותו של מי שרוכש חלק בדירה, דירת מגורים שלמה (או חלק העולה על שליש ממנה), הנחת המוצא הינה שרכישת החלק בדירה הנוספת נתפסת, במקרה זה, כרכישת דירת השקעה ולכן יש למסותה בהתאם.וע (ת"א) 25755-01-20 רוני טהרלב נ' מנהל מיסוי מקרקעין מחוז תל אביב

מתאריך: 13/07/2020

תאריך עדכון: 05/08/2020


 

האמור באתר זה מהווה מידע כללי בלבד ואינו מחייב, אין לראות בו תחליף

לייעוץ ו/או טיפול משפטי, הסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page